Slutsats
Testet visar med all önskvärd tydlighet att produkter som köps via nätet inte alltid är vad de utger sig för att vara.

Efter fem inköp av olika usb-laddare över nätet, som undantagslöst pendlar från undermåliga till livsfarliga, kan vi med facit i hand säga att det finns fog för försiktighet. De laddare vi testat är inte bara farliga utan fungerar också uselt.

Tyvärr är det inte helt enkelt att komma åt. Därför är det så viktigt att ta sig en funderare kring varifrån laddaren kommer och inte frestas att köpa en billig och tänka att ”är den dålig så slänger jag den”. Problemet är att när du upptäcker det kan det vara för sent.


Två laddare från stora svenska butikskedjor. De klarade sig relativt bra i testet.

Den lite bättre laddaren som kom med iPaden från Asien ser mycket bra ut och den är oerhört svår att skilja från original, men den lyckas inte ladda med full styrka och när man vet att den stör så mycket som den gör är det en klen tröst att den faktiskt passerade våra 2  500 volt.

Ambitionsnivån i konstruktionen av Apple-laddarna är ljusår högre. Vårt råd är att köpa laddare av kända märken via kända kanaler.


Så gjorde vi testet

Vi testade fem piratladdare från Kina som vi köpte via Ebay och en från en Ipad köpt utomlands som vi misstänkte var en piratladdare eftersom förpackningen var bruten. Vi valde laddare där utseendet var plagierat från Apples egna laddare. Som referens använde vi en Ipad- och en Iphoneladdare från Apple och två laddare som vi köpt i Sverige.

Vi började med att mäta hur utspänningen såg ut och om det fanns fungerande överbelastningsskydd för överström. Vi testade isoleringen för att se att elsäkerheten fungerade som den ska. Normalt ska CE-märkta produkter klara 3 500 volt. Vi valde att sakta öka spänningen från 0 volt till 2 500 volt under 20 sekunder och sedan stanna kvar där under 20 sekunder. Detta eftersom vi ville kunna se vid vilken spänning något bryter igenom och uppfatta ljud och eventuella visuella överslag.

Vi mätte även EMC ut mot elnätet för att kontrollera laddarnas eventuella störningsnivåer. När testerna var klara öppnade vi ett par av laddarna för att se hur komponenterna såg ut. Då mätte vi isolationsgatan i dem och jämförde komponenterna med dem i Apples egna laddare. Vi kontrollerade också kondensatorer och transformatorer och gjorde högspänningsprov med en isolationsprovare med och utan y-kondensator.

Ordlista

CE-märkning CE-märkta produkter ska uppfylla grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav som ställs i olika EU-direktiv. Märkningen tas fram av ett oberoende organ.

EMC Elektromagnetisk samexistens. Hur de elektroniska delar som finns i olika apparater påverkas och påverkar omgivningen genom elektromagnetisk strålning. Inom EU finns ett gemensamt EMC-direktiv som all elektronisk utrustning måste uppfylla.

Flamskydd Brandskydd av material, till exempel genom tillsats av substanser eller behandling av material.

IC-krets, Integrerad krets. Elektronisk krets där olika komponenter (transistorer, dioder, resistorer och kondensatorer) tillverkats i samma halvledarbricka, chips, och elektriskt förbundits direkt på brickans yta.

Isolation Att separera spänningsförande elektriska ledare så att de isoleras från omgivningen, inte ligger för nära varandra och se till inte omgivande material och hölje blir strömförande.

Isolationsgata Avståndet mellan de elektriska ledarna.

Kondensator Elektriska ledare och isolatorer som lagrar elektrisk laddning.

Läckström Oönskad elektrisk ström betingad av ofullkomlig eller tillfälligt försämrad elektrisk isolation.

Optokopplare Kallas även optoisolator, en anordning som består av en lysdiod och en fototransistor och som används för att elektriskt isolera kretsar från varandra.

ROHS EU-direktiv som begränsar användningen av vissa tungmetaller och flamskyddsmedel i elektronikprodukter.

Tantalkondensator Elektrolytkondensator vars anod består av tantal, som har hög värmetålighet.

Transformator Apparat för överföring av växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström.

Y-kondensator Jordad kondensator.

Överhörning Oönskad signal från en annan kanal vid överföring. Till exempel att höra delar av ett annat samtal i en telefon.

Överströmsskydd/Överbelastningsskydd Skydd som bryter kortslutningsström och överbelastningsström.