Meny
Meny

SM i Multikopter - regler

multikopter-sm

Villkor för deltagande

Deltagare måste vara anmäld enligt M3:s anmälningsregler och fått bekräftelse på att plats i tävlingen beretts åt denne. Deltagare får endast deltaga med av arrangören tillhandahållen multikopter. Arrangören har rätt att besiktiga deltagande multikopter för att säkerställa att regler följs.

Protest
Protest kan ej lämnas mot domslut. Resultat kan ändras endast om ekipaget (multikopter + förare) inte haft rätt att deltaga enligt gällande bestämmelser.

Förarens skyldigheter
Föraren är skyldig att väl känna till och följa de regler och anvisningar som utfärdas för tävlingen samt de ytterligare anvisningar som meddelas. Följer inte foöraren regler och anvisningar eller om föraren i övrigt uppträder olämpligt kan domaren eller tävlingsledaren utesluta ekipaget från vidare tävlan aktuell tävlingsdag. 
   
Banområde och utrustning
Banans område och all utrustning placeras och kontrolleras av arrangören. Ingen får utan tillstånd från tävlingsledaren fysiskt vidröra någon del av banan eller banans inhägnader och gränsdragningar.
             
Startordning         
Arrangören bestämmer startordning med hjälp av lottning. 
             
Funktionärer

Domare
Domare för Multikopter-SM utses av M3. 

Tävlingsledare
Tävlingsledare för Multikopter-SM utses av M3. 

Tävlingsklasser och kvalificeringsregler

Kvalificeringsklass
Samtliga deltagare startar i kvalificeringsklassen. Kvalificeringsklassen består av ett antal passager av hinder. Antalet hinder och exakta utformningen av dessa meddelas på tävlingsdagen vid domargenomgång. Det ligger på deltagarens ansvar att vara på plats vid domargenomgången och göra sig väl införstådd med reglerna. 

Finalen
De fem med bäst resultat från kvalificeringsklassen gör upp i finalen. Startordningen i finalen är omvänd, så att den med bäst tid från kvalificeringen nu har fördelen av att starta sist. Finalklassen kommer att vara en blandning av precision och hastighet, och vinnare är den som utför banan på kortast tid. Finalens exakta upplägg meddelas på tävlingsdagen.  

Före start, vid start och målgång 
Förare och multikopter får ej beträda banområdet under tävlingsdagen utan tillstånd från tävlingsledaren. Förare skall beredas möjlighet att memorera banan i förväg genom en banvandring tillsammans med domare och tävlingsledare. Banvandringen sker utan multikopter. 

Varje förare får sedan 5 minuter på sig att provköra hela eller utvalda delar av banan. Hur tiden används under provkörning är helt upp till föraren. Föraren ska omedelbart lämna banområdet när tiden är ute.

Förare ska ha sin multikopter i handen/händerna när inträde på banområdet sker inför start. Multikoptern placeras på angiven startplats. Efter domarens startsignal (visselsignal eller liknande) får loppet inledas. Loppet startar då multikoptern lyfter från startplatsen, och avslutas då multikoptern passerar mållinjen.

Föraren får under tävlingen endast befinna sig bakom den gränslinje som meddelats på domargenomgången. Under provkörningen får föraren även vistas innanför gränslinjen.

Tävlingsregler

Domartecken samt felpoäng
Tidsfel (3 extra sekunder eller 10 extra sekunder) kan endast utdelas för händelser under loppet. 

Domaren visar med handtecken inne på banan de felpoäng ekipaget får.
En uppsträckt öppen hand betyder 3 extrasekunder. Två uppsträckta öppna händer betyder 10 extrasekunder.

Vid start och vid eventuell diskvalificering blåser domaren i en visselpipa eller motsvarande. 

Då ett hinder utföres felaktigt ropar domaren till föraren “Gör om hindret” och visar vid behov vilket hinder som ska göras om. Om domaren inte säger något till föraren är utförandet godkänt. 

Tidtagning
Till varje bana bestämmer domaren en maxtid. Maxtiden meddelas vid domargenomgången. Om ekipaget överskrider maxtiden diskvalificeras det. 

Tidtagningen inleds då multikoptern lämnar startplatsen och avslutas då den passerar mållinjen eller har överskridit maxtiden. Multikopterns tid från start till mål utgör bantiden.

Resultatberäkning
Placering mellan ekipage beräknas på totaltid. Ju kortare totaltid desto bättre placering. 

Ekipagets totaltid räknas ut genom att summera de eventuella extrasekunder med bantiden multikoptern enligt tidtagaren har fått. Den totala summan av dessa utgör ekipagets totaltid.

Skiljelopp
Skiljelopp skall genomföras vid lika resultat med samma totaltid inom placering 1-5. I skiljeloppet avgörs startordning för finalen. Exempel: Vinnaren har en tid, sedan kommer två ekipage på exakt samma tid. För att avgöra vem som kommer tvåa resp. trea i klassen kör de med samma tid ett skiljelopp. Vinnaren i skiljeloppet får den högre av de två placeringar de tävlar om. 

Omlopp
Omlopp kan efter beslut av domaren ske vid tekniskt fel, tydlig yttre störning eller felaktig diskvalificering. Vid omlopp börjar ekipaget om från noll.

Tidsfel
Nedanstående fel gäller generellt över hela banan. De specifika regler som gäller för de olika hindren beskrivs på tävlingsdagens domargenomgång.

Ekipaget belastas med extra sekunder som läggs ovanpå bantiden i följande situationer:

Golvkontakt ger 3 sekunders tidsfel:
Mutikoptern nuddar golvet men fortsätter flyga eller kan starta utan fysisk kontakt med föraren. 

Bryt ger 10 sekunders tidsfel: 
Multikoptern tar mark på så sätt att den ej kan flyga vidare utan att föraren fysiskt tar i den för att räta upp den eller laga den i pitstop. Föraren tar själv beslut om detta är nödvändigt och ska, innan gränslinjen överträds och fysisk kontakt tas med multikoptern, ropa “Bryt!” till domaren som meddelar tidtagarna att tiden ska pausas. Tidtagningen pausas fram till att föraren har intagit position bakom gränslinjen och gett klartecken till domaren att denne är redo att köra vidare. Domaren signalerar till tidtagarna att de ska återuppta tidtagningen och ger därefter föraren tillåtelse att köra vidare med en förnyad startsignal.

Varje förare har totalt fem bryt per heat, sedan blir ekipaget diskvalificerat från klassen. Om föraren överträder gränslinje och/eller tar fysisk kontakt med multikoptern utan att ropa “Bryt!” till domaren, diskvalificeras ekipaget. 

Efter ett bryt ska multikoptern startas där domaren anvisar. 

Allmänna banfel
Vid följande situationer och händelser belastas ekipaget med de tidsfel som finns inom parentes (10 s = 10 sekunder tidsfel):
• Föraren vidrör hinder (10 s)
• Föraren passerar över gränslinjen utan att ha uppmanat “Bryt” till domaren

Felpoäng delas ut varje gång en situation enligt ovan uppkommer – det vill säga ekipaget kan få felpoäng flera gånger under samma lopp för t ex kontakt mellan hinder och förare.

Diskvalificering
I följande situationer blir ekipaget diskvalificerat (dvs uteslutet från aktuell klass de deltog i):

Möjliga diskvalificeringsorsaker:
• Föraren tar, utan att meddela domaren att den ska bryta, medveten fysisk kontakt med multikoptern efter startsignal och innan målgång
• Föraren passerar över, under eller genom något hinder på banan
• Multikoptern eller föraren beträder banområdet under tävlingsdagen utan tillstånd
från tävlingsledningen
• Multikoptern tar hinder innan domaren gett startsignal

Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65 106 78 Stockholm Tel: 08-453 60 00 Karta

Copyright © 1996 - 2022 International Data Group

Sajter om it & teknik

  • CIO SwedenIt-strategi, affärsnytta och kundrelationer.
  • Computer SwedenDagliga nyheter om it, telekom och affärer.
  • IDG.seDe viktigaste nyheterna från IDGs nyhetssajter.
  • M3Sveriges prylsajt.
  • MacWorldAllt om Mac, OS X, Iphone och Ipad.
  • PC för AllaSveriges största och mest lästa datortidning.
  • SmartworldDin guide till det smarta hemmet.
Stäng